podstawy prawne

Uchylenie się od skutków prawnych aneksu wprowadzającego prowizję od niskiego wkładu własnego (UNWW)

31 lipca 20140 komentarzy

W jednym z poprzednich materiałów wideo przedstawiłem problem aneksów, na podstawie których banki oferowały kredytobiorcom zwolnienie z obowiązku pokrywania kosztów ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym (unww) w zamian za zobowiązanie do zapłaty na rzecz banku prowizji z tytułu niskiego wkładu własnego.

Część klientów przyjęła ofertę banku i zdecydowała się na podpisanie aneksu. We wspomnianym przed chwilą materiale wideo wspomniałem, że podpisanie aneksu może mieć istotny wpływ na możliwość zwolnienia się przez kredytobiorcę od obciążeń finansowych związanych z niskim wkładem własnym.

W związku z tym możesz zadawać sobie następujące pytanie: czy podpisanie aneksu ma nieodwracalne skutki, czy może możliwe jest uniknięcie płacenia prowizji od niskiego wkładu własnego?

Czytaj dalej »

Jak można uniknąć zapłaty przyszłych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu (UNWW)?

31 lipca 20140 komentarzy

Dostałem zawiadomienie od banku o nadchodzącym terminie zapłaty kolejnej składki na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (unww). Przypuszczam, że ten obowiązek został na mnie nałożony bezprawnie. Chcę żądać od banku zwrotu wpłaconych dotychczas wpłaconych składek, ale co mam zrobić ze składką, które będę musiał zapłacić wkrótce? Czy jest jakieś rozwiązanie, które pozwala uniknąć zapłaty nadchodzącej składki na ubezpieczenie brakującego wkładu (unww)?

To pytanie pada niezwykle często z ust klientów banków poszukujących rozwiązań prawnych pozwalających uniknąć płacenia składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jednym z najprostszych rozwiązań jest złożenie reklamacji dotyczącej tego obowiązku. Rzeczą ogólnie wiadomą jest jednak to, że banki nie uznają takich reklamacji i żądają zapłaty składek oraz grożą ich automatycznym pobraniem z rachunku bankowego w przypadku braku dobrowolnej zapłaty.

Czy oprócz składania reklamacji możliwe jest podjęcie innych kroków prawnych w tej sprawie?

Czytaj dalej »

Okoliczności wyłączające żądanie zwrotu kosztów ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym (UNWW)

19 lipca 20140 komentarzy

W jednym z poprzednich materiałów wideo wyjaśniłem, że rozważane przez wielu klientów banków żądanie zwrotu składek zapłaconych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (unww) jest w sensie prawnym roszczeniem o zwrot nienależytego świadczenia. Jakie okoliczności powinieneś wziąć pod uwagę z tego punktu widzenia?

Roszczenie o zwrot składek uiszczonych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (unww) jest roszczeniem o zwrot nienależytego świadczenia. Podniesienie takiego roszczenia jest niedopuszczalne w 4 sytuacjach:

  1. kiedy spełniający świadczenie wiedział, że spełniane świadczenie jest świadczeniem niezależnym;
  2. kiedy spełnione świadczenie czyni zadość zasadom współżycia społecznego;
  3. kiedy świadczenie zostało spełnione czyniąc zadość roszczeniu przedawnionemu; oraz
  4. kiedy świadczenie zostało spełnione w momencie, w którym wierzytelność nie była jeszcze wymagalna.

Jeżeli chcesz zdobyć więcej informacji na temat okoliczności wyłączających zwrot składek ba ubezpieczenie kredytu z niskim wkładem własnym (unww) obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obej­rzeć nagra­nia, klik­nij tekst „Pokaż tekst wideo” znaj­du­jący się poni­żej. Przy­go­to­wa­łem dla Cie­bie trans­kryp­cję mojej wypowiedzi.

Czytaj dalej »

Na jakiej podstawie prawnej można żądać zwrotu składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW)?

19 lipca 20140 komentarzy

Jeżeli podejrzewasz, że postanowienia Twojej umowy kredytowej są klauzulami abuzywnymi, to jest sprzecznymi z art. 385¹ Kodeksu cywilnego, a bank dobrowolnie nie uznaje Twojego żądania o zwrot składek wpłaconych na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (unww) możesz rozważać odzyskanie środków płaconych na poczet tych składek w drodze pozwu indywidualnego albo pozwu grupowego.

W związku z tym, możesz zadawać sobie pytanie jaka jest podstawa prawna takiego żądania – żądania o zwrot środków wpłaconych na poczet ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym. Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym materiale wideo.

Czytaj dalej »

Czym są klauzule abuzywne w umowie kredytowej?

19 lipca 20140 komentarzy

Podstawą wszelkich roszczeń podnoszonych przez klientów banków w zakresie zwrotu dodatkowego ubezpieczenia kredytu od niskiego własnego (unww), czy też sposobu ustalania kursu walut jest wykorzystywanie przez banki w umowach tak zwanych klauzul abuzywnych – postanowień umownych, które są sprzeczne z przepisami prawa.

Jeżeli chcesz zdobyć więcej informacji na temat klauzul abuzywnych (w tym klauzul dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowach kredytowych) obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obej­rzeć nagra­nia, klik­nij tekst „Pokaż tekst wideo” znaj­du­jący się poni­żej. Przy­go­to­wa­łem dla Cie­bie trans­kryp­cję mojej wypowiedzi.

Czytaj dalej »

Back to Top