pozew indywidualny

Okoliczności wyłączające żądanie zwrotu kosztów ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym (UNWW)

19 lipca 20140 komentarzy

W jednym z poprzednich materiałów wideo wyjaśniłem, że rozważane przez wielu klientów banków żądanie zwrotu składek zapłaconych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (unww) jest w sensie prawnym roszczeniem o zwrot nienależytego świadczenia. Jakie okoliczności powinieneś wziąć pod uwagę z tego punktu widzenia?

Roszczenie o zwrot składek uiszczonych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (unww) jest roszczeniem o zwrot nienależytego świadczenia. Podniesienie takiego roszczenia jest niedopuszczalne w 4 sytuacjach:

  1. kiedy spełniający świadczenie wiedział, że spełniane świadczenie jest świadczeniem niezależnym;
  2. kiedy spełnione świadczenie czyni zadość zasadom współżycia społecznego;
  3. kiedy świadczenie zostało spełnione czyniąc zadość roszczeniu przedawnionemu; oraz
  4. kiedy świadczenie zostało spełnione w momencie, w którym wierzytelność nie była jeszcze wymagalna.

Jeżeli chcesz zdobyć więcej informacji na temat okoliczności wyłączających zwrot składek ba ubezpieczenie kredytu z niskim wkładem własnym (unww) obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obej­rzeć nagra­nia, klik­nij tekst „Pokaż tekst wideo” znaj­du­jący się poni­żej. Przy­go­to­wa­łem dla Cie­bie trans­kryp­cję mojej wypowiedzi.

Czytaj dalej »

Back to Top