Czy pospisanie aneksu wprowadzającego prowizję od niskiego wkładu wyłącza możliwość zwrotu składek (UNWW)?

19 lipca 20140 komentarzy

Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że niektóre banki wykorzystujące w swoich wzorach umów postanowienia o obowiązkowym albo dodatkowym ubezpieczeniu kredytu z niskim wkładem własnym (unww) w pewnym momencie zaoferowały klientom podpisanie aneksu zawierającego zmianę dotycząca szeroko rozumianych opłat związanych z niskim wkładem własnym.

Część klientów zachęcona obniżeniem kosztów związanych z dotychczasowym ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego (unww) przystała na propozycję banków i podpisała aneks zmieniający zasady rozliczeń: zamiast obowiązku cyklicznej zapłaty składki tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (unww) nałożono na nich został obowiązek zapłaty miesięcznej albo okresowej prowizji związanej z niskim wkładem własnym. Jaki jest skutek podpisania tego aneksu?

Jeżeli chcesz zdobyć więcej informacji na podstawy prawnej żądania zwrotu składek ba ubezpieczenie kredytu z niskim wkładem własnym (unww) obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obej­rzeć nagra­nia, klik­nij tekst „Pokaż tekst wideo” znaj­du­jący się poni­żej. Przy­go­to­wa­łem dla Cie­bie trans­kryp­cję mojej wypowiedzi.

Podobne wpisy:

Video: Czy aneks wyłącza możliwość żądania zwrotu składek na ubezpieczenie kredytu z niskim wkładem??

Część klientów rozważających wystąpienie przeciwko bankom na drogę sądową o zwrot składek zapłaconych w związku z ubezpieczeniem kredytu z niskim wkładem własnym podpisało aneksu wprowadzające zamiast składki na ubezpieczenie prowizję od niskiego wkładu własnego płatną miesięcznie albo w dłuższych odstępach czasu. Czy podpisanie takiego aneksu wyłącza możliwość żądania od banków zwrotu dotychczas uiszczonych opłat?

Kategorie: klauzule abuzywnepozew grupowypozew indywidualnyubezpieczenie niskiego wkładuzwrot ubezpieczenia kredytu

Skomentuj

Back to Top