Okoliczności wyłączające żądanie zwrotu kosztów ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym (UNWW)

19 lipca 20140 komentarzy

W jednym z poprzednich materiałów wideo wyjaśniłem, że rozważane przez wielu klientów banków żądanie zwrotu składek zapłaconych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (unww) jest w sensie prawnym roszczeniem o zwrot nienależytego świadczenia. Jakie okoliczności powinieneś wziąć pod uwagę z tego punktu widzenia?

Roszczenie o zwrot składek uiszczonych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (unww) jest roszczeniem o zwrot nienależytego świadczenia. Podniesienie takiego roszczenia jest niedopuszczalne w 4 sytuacjach:

  1. kiedy spełniający świadczenie wiedział, że spełniane świadczenie jest świadczeniem niezależnym;
  2. kiedy spełnione świadczenie czyni zadość zasadom współżycia społecznego;
  3. kiedy świadczenie zostało spełnione czyniąc zadość roszczeniu przedawnionemu; oraz
  4. kiedy świadczenie zostało spełnione w momencie, w którym wierzytelność nie była jeszcze wymagalna.

Jeżeli chcesz zdobyć więcej informacji na temat okoliczności wyłączających zwrot składek ba ubezpieczenie kredytu z niskim wkładem własnym (unww) obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obej­rzeć nagra­nia, klik­nij tekst „Pokaż tekst wideo” znaj­du­jący się poni­żej. Przy­go­to­wa­łem dla Cie­bie trans­kryp­cję mojej wypowiedzi.

Podobne wpisy:

Video: Okoliczności wyłączające żądanie zwrotu składek na ubezpieczenie kredytu z niskim wkładem własnym

Chcąc bronić się przed podnoszonymi przez konsumentów żądaniami w zakresie zwrotu składek zapłaconych na ubezpieczenie kredytu z niskim wkładem własnym w trakcie procesów sądowych banki wskazują na spełniania przez konsumenta świadczenia ze świadomością nienależnego świadczenia. Tego rodzaju zarzuty podnoszone przez banki mogą być oceniane jako niezasadne ponieważ świadczenia spełniane przez konsumentów mogą być oceniane jako spełnione pod wpływem przymusu.

Kategorie: nienależne świadczeniepodstawy prawnepozew grupowypozew indywidualnyubezpieczenie niskiego wkładuUNWWzwrot ubezpieczenia kredytu

Skomentuj

Back to Top