Uchylenie się od skutków prawnych aneksu wprowadzającego prowizję od niskiego wkładu własnego (UNWW)

31 lipca 20140 komentarzy

W jednym z poprzednich materiałów wideo przedstawiłem problem aneksów, na podstawie których banki oferowały kredytobiorcom zwolnienie z obowiązku pokrywania kosztów ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym (unww) w zamian za zobowiązanie do zapłaty na rzecz banku prowizji z tytułu niskiego wkładu własnego.

Część klientów przyjęła ofertę banku i zdecydowała się na podpisanie aneksu. We wspomnianym przed chwilą materiale wideo wspomniałem, że podpisanie aneksu może mieć istotny wpływ na możliwość zwolnienia się przez kredytobiorcę od obciążeń finansowych związanych z niskim wkładem własnym.

W związku z tym możesz zadawać sobie następujące pytanie: czy podpisanie aneksu ma nieodwracalne skutki, czy może możliwe jest uniknięcie płacenia prowizji od niskiego wkładu własnego?

Jeżeli chcesz zdobyć więcej informacji na temat możliwości uchylenia się od skutków prawnych aneksu wprowadzającego prowizję od niskiego wkładu własnego obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obej­rzeć nagra­nia, klik­nij tekst „Pokaż tekst wideo” znaj­du­jący się poni­żej. Przy­go­to­wa­łem dla Cie­bie trans­kryp­cję mojej wypowiedzi.

Aneks prowizyjny nie przekreśla możliwości żądania zwrotu składek zapłaconych przed podpisaniem aneksu

W materiale wideo dotyczącym aneksów prowizyjnych wspomniałem o tym, że ewentualne pogorszenie sytuacji kredytobiorcy związane z podpisaniem aneksu dotyczy przyszłej sytuacji kredytobiorcy, to jest sytuacji od chwili podpisania aneksu. W konsekwencji dotyczy ono tylko prowizji od niskiego wkładu, do której zapłaty w przyszłości kredytobiorca będzie zobowiązany na podstawie aneksu.

Należy natomiast podkreślić wyraźnie, że sam fakt podpisania aneksu wprowadzającego prowizję od niskiego wkładu własnego nie wpływa na możliwość żądania od banku zwrotu składek na ubezpieczenie niskiego wkładu (unww) już zapłaconych .

Przesłanki uchylenia się od skutków prawnych czynności prawnej dokonanej pod wpływem podstępu

Rozpatrując możliwość uniknięcia skutków prawnych aneksu prowizyjnego można wskazać na istnienie podstaw prawnych do twierdzenia, że aneks wprowadzający prowizję od niskiego wkładu własnego może być traktowany jako zawarty pod wpływem podstępu, co stwarzałoby możliwość do uchylenia się od skutków prawnych takiej czynności prawnej.

Czynność prawna może być uznana za dokonaną pod wpływem podstępu jeżeli wystąpią łącznie 3 okoliczności: błąd jednej ze stron umowy (aneksu do umowy), podstępne działanie drugiej ze stron umowy oraz dokonanie czynności prawnej pod wpływem błędu.

Błąd przy zawieraniu aneksu

Błąd w rozumieniu prawnym to mylne wyobrażenie o rzeczywistym stanie rzeczy. W interesującym nas kontekście błąd ten może polegać na mylnym wyobrażeniu przez kredytobiorcę, że nałożony na niego dotychczas na podstawie umowy kredytowej obowiązek zapłaty składki na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (unww) istnieje.

W ocenie kredytobiorcy obowiązek ten istnieje ponieważ umowa, którą podpisał jest całkowicie zgodna z prawem, a klauzula nakładająca taki obowiązek nie jest klauzulą abuzywną.

Podstępne działanie instytucji finansowej

Podstęp w rozumieniu prawnym jest świadomym wywołaniem u drugiej osoby fałszywego obrazu jakiegoś faktu, czy też fałszywego przekonania celem skłonienia tej osoby do określonego postępowania. Podstępne zachowanie jest oceniane jako naganne z punktu widzenia etycznego.

W interesującym nas kontekście jako działanie podstępne może być rozpatrywane oferowanie kredytobiorcy do podpisania aneksu do umowy kredytowej z wyraźnym wskazaniem na nadchodzący termin płatności składki na ubezpieczenie niskiego wkładu (unww) połączone ze świadomością abuzywności dotychczas stosowanej klauzuli umownej albo istotnego stopnia prawdopodobieństwa abuzywności tej klauzuli.

Działanie takie może być oceniane jako naganne z punktu widzenia etycznego ponieważ zmierza do ochrony interesów majątkowych banku (wprowadzenie dodatkowej odpłatności nie mającej uzasadnienia w ekwiwalentnym świadczeniu na rzecz kredytobiorcy) oraz połączone jest z brakiem ujawniania przed kredytobiorcą abuzywności postanowień nakładającego na niego obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenie niskiego wkładu (unww) celem skłonienia go do zawarcia aneksu do umowy kredytowej.

Zawarcie aneksu pod wpływem błędu

Sam fakt dokonania czynności prawnej pod wpływem błędu w tej czynności nie powinien budzić większych wątpliwości. Gdyby bank nie oferował możliwości zawarcia aneksu do umowy kredytowej oraz nie stwarzał wrażenia zgodności z prawem dotychczasowego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (poprzez wskazywanie na zbliżający się termin płatności kolejnej składki) oraz możliwości jego przymusowego wyegzekwowania (poprzez automatyczne pobranie składki z rachunku bankowego) w najbliższym czasie, kredytobiorca nie zawarłby aneksu do umowy kredytowej.

Sprawa osoby zamierzającej uchylić się od skutków prawnych aneksu wymaga indywidualnego potraktowania

Na koniec chciałbym podkreślić jedną istotną rzecz. Sytuacja osoby, która podpisała aneks wprowadzający prowizję od niskiego wkładu własnego (przynajmniej w zakresie zwolnienia się od tego obowiązku) jest bardziej skomplikowana niż sytuacja niż osób, które nie zdecydowały się na podpisanie aneksu i wymaga indywidualnego potraktowania.

Przedstawiony powyżej sposób zwolnienia się od obowiązku jest jedynie jedną z możliwości. W tym kontekście warto także zastanowić się na przykład nad uchyleniem się od skutków czynności prawnej dokonanej pod wpływem błędu – problem należy rozpatrywać indywidualnie dla każdej osoby.

Uchylenie się od skutków prawnych aneksu prowizyjnego – zapamiętaj!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Możliwość zwolnienia się od obowiązków związanych z zapłatą prowizji od niskiego wkładu własnego może być rozpatrywana w kontekście uchylenia się od skutków czynności prawnej dokonanej pod wpływem podstępu.

Aby było to możliwe będziesz musiał wykazać między innymi łączne spełnienie się następujących okoliczności: błędu, podstępnego działania banku oraz zawarcia aneksu właśnie na skutek błędu związanego z podstępnym działaniem banku.

Podobne wpisy:

Video: Uchylenie się od aneksu wprowadzającego prowizję od niskiego wkładu z powodu podstępu

Czy można uchylić się od skutków aneksu wprowadzającego prowizję od niskiego wkładu zamiast ubezpieczenia niskiego wkładu własnego? Odpowiedź tutaj: http://ubezpieczenieniskiegowkladu.pl/uchylenie-sie-od-skutkow-prawnych-aneksu-wprowadzajacego-prowizje-od-niskiego-wkladu-wlasnego/ . Więcej informacji o ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego na blogu http://ubezpieczenieniskiegowkladu.pl .

Kategorie: podstawy prawnepozew indywidualnyubezpieczenie niskiego wkładuuchylenie się od aneksuzwrot ubezpieczenia kredytu

Skomentuj

Back to Top